Verbod op ‘varend ontgassen’

Varend ontgassen is slecht voor de luchtkwaliteit en levert stank op. Daarom geldt er vanaf 1 maart 2017 een verbod op varend ontgassen in Noord-Holland. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben ingestemd met de wijziging van de provinciale milieuverordening om dit mogelijk te maken.

Varend ontgassen
Met dit verbod is het niet meer toegestaan om restladingdampen van benzeen en sterk benzeenhoudende koolwaterstoffen (>10% benzeen) varend te ontgassen. Varend ontgassen is het afvoeren van damp uit de ladingtank van een schip dat aardoliehoudende producten of chemicaliën vervoerd heeft. Als tankschepen van lading wisselen, is het gebruikelijk om resterende ladingdampen varend te ontgassen. Hiermee wordt voorkomen dat de volgende lading verontreinigd wordt met de vorige.

Samenwerking
Om op het verbod te kunnen handhaven werkt de provincie samen met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Amsterdam. Er wordt onderzocht hoe het proces van toezicht en handhaving optimaal kan worden ingericht. Er wordt rekening gehouden met een overgangstermijn. Daarnaast zetten de provincie Noord-Holland en het Havenbedrijf Amsterdam zich in voor het realiseren van voldoende ontgasssingscapaciteit in de regio. Hiervoor heeft de provincie €499.500,- subsidie beschikbaar gesteld.

De provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland hebben al sinds 2015 een verbod op varend ontgassen. Om die reden heeft de provincie Noord-Holland samen met de provincies Utrecht, Gelderland en Zeeland een onderzoek laten uitvoeren over de effecten op de vier provincies. Hieruit blijkt dat het verbod in Zuid-Holland en Noord-Brabant ‘ontgassingstoerisme’ tot gevolg heeft. In de provincie Utrecht zal net als in Noord-Holland per 1 maart 2017 het verbod op varend ontgassen in werking treden. Door een verbod in te stellen, neemt de provincie Noord-Holland het heft in eigen hand ten behoeve van een beter milieu en een gezondere leefomgeving voor haar inwoners.

Op 6 februari 2017 zullen Provinciale Staten een besluit nemen over de wijziging van de provinciale milieuverordening.