Streven naar structureel financieel evenwicht: lichte verhoging OZB en besparing onderhoud

Heemstede – De gemeente Heemstede staat de komende jaren voor uitdagingenEr is sprake van een toenemend structureel tekort in de meerjarenbegroting vanaf 2024. Voornamelijk door prijsstijgingen waarvoor wij niet worden gecompenseerd, lagere uitkering van het Rijk in het gemeentefonds en de oplopende rentekosten van eerder vastgestelde investeringen. We streven naar een realistisch en structureel financieel evenwicht. Daarbij is er ruimte voor investeringen in de gemeente en het welzijn van inwoners. Zo kunnen ook toekomstige generaties in een duurzaam en gezond Heemstede leven. Om dit te bereiken maken we scherpe keuzes en zoeken we een goede balans tussen investeringen, bezuinigingen en belastingverhogingen.

Investeringen blijven nodig

“Uit de voorjaarsnota 2023 blijkt dat we voor dit jaar een positief resultaat verwachten”, licht wethouder Arianne de Wit toe. “Maar vanaf het jaar 2024 verwachten we een financieel tekort en hebben we geen sluitende meerjarenbegroting 2024-2027. Een zware kostenpost is bijvoorbeeld de herbouw van scholen (IHP), voor duurzame en gezonde scholen voor onze kinderen. Omdat we de kwaliteit van Heemstede willen behouden én verbeteren blijven investeringen nodig. Zoals de renovatie van plantsoenen in de wijken, het realiseren van woningbouw in het Havenkwartier, zorg op maat en dichtbij huis, een Jeugdakkoord en het investeren in biodiversiteit. Om dat verantwoord te kunnen doen stellen we een aantal bezuinigingen en verhoging van de OZB voor.”

Bezuinigingen

De voorgestelde bezuinigingen zijn besparingen die geen grote impact hebben op onze inwoners en organisaties. Daarnaast is kritisch gekeken naar de onderhoudsniveaus. Voorgesteld wordt om het onderhoudsniveau groen van A naar B te brengen. De afgelopen jaren hebben we al op niveau B het groen onderhouden. Het beleid willen we in lijn brengen met de uitvoering van het onderhoud. 

Lichte stijging OZB per huishouden

Arianne de Wit: “Als het voorstel van het college door de raad wordt overgenomen stijgt de onroerende zaakbelasting voor een huishouden in een eigen woning met een WOZ-waarde tussen de €300.000 en 1 miljoen gemiddeld met € 2,- tot € 8,- per maand. Zowel ten opzichte van het gemiddelde OZB-tarief in Nederland als ten opzichte van de omliggende gemeenten heeft Heemstede op dit moment een laag OZB-tarief. Wij willen blijven investeren in ons dorp, in de scholen, de duurzaamheidsdoelen en bereikbaarheid. We doen daarom een beroep op onze inwoners, zo behouden we het basisniveau én de toekomst van Heemstede.”

Doelen en ambities

Het college van B&W heeft de concept voorjaarsnota 2023 en de kadernota 2024-2027 aan de gemeenteraad voorgelegd en gevraagd deze vast te stellen

In de kadernota staan de belangrijkste doelen en ambities van de gemeente voor de komende jaren. Het is de basis voor het opstellen van de begroting en het uitvoeren van het gemeentelijk beleid. 

Bekijk hier de hele kadernota en zie in de bijlage de kadernota in één oogopslag.

Foto: Raadhuis Heemstede (Bart Jonker).