Provincie investeert in grutto’s

De weidevogel is niet weg te denken uit het Noord-Hollands landschap. Daarom investeert de provincie Noord-Holland ook in 2017 in zijn leefgebied. Zo werkt de provincie aan hogere waterpeilen, kruidenrijk gras en worden bomen en struiken verwijderd. Door deze maatregelen is er meer voedsel voor weidevogels en neemt op die plekken het verlies van eieren en kuikens door vossen en roofvogels af. De provincie stelt hiervoor in 2017 €300.000,- beschikbaar.

Gedeputeerde Adnan Tekin: “De weidevogel is erg belangrijk voor onze provincie. We zijn de provincie met de meeste weidevogels en dat willen we graag zo houden. Om de grutto, kievit en tureluur een eerlijke kans te geven zijn concrete maatregelen noodzakelijk. Met deze investering pakken we dat op. Ik juich het toe dat het Rijk zich bij deze focus op de weidevogel aansluit. Door zo samen te werken bieden we de weidevogel weer een veilige omgeving.”

Noord-Holland telt één van de grootste weidevogelpopulaties van Nederland. Er is in het verleden veel geïnvesteerd, mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers, agrariërs en natuurbeheerders. Toch zijn de weidevogelpopulaties afgelopen decennia fors gedaald door onder andere de intensivering van de landbouw en oprukkende bebouwing. Met gerichte subsidies kan het leefgebied van weidevogels beter worden ingericht worden en worden hun kansen vergroot.

Vanuit de provinciale Uitvoeringsregeling Groen is €150.000,- beschikbaar gesteld en vanuit het ministerie van Economische Zaken €150.000,- voor een pilot. De provincie heeft een gezamenlijk voorstel ingediend met de agrarische collectieven voor een pilot van gras met inheemse kruiden. Kruidenrijk gras is belangrijk voor de kuikens van de weidevogels; zij vinden er voedsel en kunnen er schuilen. De agrarische collectieven voeren het project uit in samenwerking met alle partners. De pilot heeft een looptijd van drie jaar. Het project wordt nader vormgegeven door de collectieven en de verwachting is dat in het najaar van 2017 met het inzaaien van graslanden kan worden gestart.