Oplossing in zicht voor elders afmeren van de ‘Olifant’

Door Eric van Westerloo

Heemstede – Het heeft wat voeten in de aarde gehad. Het 10 meter lange schip ‘Olifant’ moet na de renovatie van de haven uiterlijk op 1 oktober vertrekken uit de haven. Het schip heeft meer dan 20 jaar in de haven gelegen alwaar het geen havengeld betaalde doch een precariobelasting.

In de gemeenteraad dachten partijen gewoon de huur op te kunnen zeggen, maar er is geen sprake van huur. Gemeentelijke juristen vinden het een daad van onbehoorlijk bestuur de eigenaar en zijn schip de deur te wijzen. Het vorige college (2014/2018) zou een stilzwijgende inspanningsverplichting zijn aangegaan en zou zorgen voor een nieuwe ligplaats of in het uiterste geval financiële compensatie te bieden. Het huidige college kiest voor een ligplaats in het Heemsteeds kanaal, net voor de flats van Spaarneborgh. Een 40-tal bewoners waren verrast over deze plek, zonder dat de gemeente hen hierover had geïnformeerd. De gekozen ligplaats zou het uitzicht bederven. Intussen heeft de gemeente wel aanmeerpalen in het water geplaatst. Eerder zou het schip een plaats in de haven van Spaarneborgh krijgen, maar dit werd op het laatste moment door de havenmeester afgewezen. De bewoners kwamen in het geweer en zochten hun heil bij de politiek en de bezwarencommissie, een traject dat nog loopt.

Oplossing voor alle partijen

Aanvankelijk was er brede steun in de raad om het schip of elders neer te leggen of helemaal te weren uit Heemstede. Het CDA en de VVD hebben zich volgens de bewoners nu tegen dit standpunt gekeerd. Een oplossing ligt in het verschiet door het schip een stuk naar het zuiden in het kanaal af te meren. De aldaar aangemeerde kleine bootjes schuiven dan door richting Spaarneborgh. Met deze oplossing zouden alle partijen gered zijn. Er ligt nog een mondelinge afspraak dat tussen de jachthaven en de derde knotwilg helemaal geen ligplaatsen zouden komen. Dit wordt nu kennelijk losgelaten. Resteren de wensen van de eigenaar van de Olifant. Hij wil stroom hebben die de gemeente moet aanleggen, daarnaast wil hij ook een elektrisch aangedreven sloep bij zijn schip leggen. Beide zijn door de gemeente afgewezen. In overleg kan de schipper ‘even’ stroom lenen bij de jachthaven om zijn motor te starten.

Wethouder Mulder lichtte toe dat de gemeente momenteel nog wel mogelijke alternatieven onderzoekt. Ook betreurt zij het dat de bewoners niet zijn geïnformeerd en daarvoor had zij haar excuses al aangeboden. De nu gemaakte kosten en de kosten voor het inrichten van een nieuwe aanlegplaats komen voor rekening van de gemeente.