“Voeg Manpadslaangebied bij Natuurwerk Nederland”

Tijdens het laatste congres ‘GroenKapitaal’ op 14 december werd opgeroepen om met ideeën en initiatieven te komen die kunnen bijdragen aan versterking van de natuur en het landschap in Noord-Holland. GroenLinks Noord-Holland heeft een aantal vragen voor Gedeputeerde Staten in petto.

Uit een aan de provincie gerichte brief van 23 augustus 2018 blijkt dat gemeente Heemstede dezelfde ontwikkeling voorstaat. De gemeente beschouwt dit gebied als belangrijk onderdeel van de groene oost-westverbinding, behorend tot de verbindingszones tussen de Binnenduinrand en de Bufferzone Haarlem-Amsterdam en Haarlemmermeer. “Deze verbinding is essentieel voor de natuur, de beleving van het landschap en de recreatie.” Daarom wil de gemeente om de tafel “om het Manpadslaangebied veilig te stellen en te ontwikkelen tot een volwaardige ecologische en recreatieve verbindingszone.” Verder vraagt de gemeente “te overwegen om kansrijke gebieden buiten het NNN, zoals specifiek het Manpadslaangebied in Heemstede, aan te wijzen als Natuurnetwerk Nederland (hierna NNN) -gebied” en wordt het gebruik van de provinciale grond-instrumenten (zoals subsidie voor functieverandering of inrichtingssubsidie) bepleit.

De GroenLinksfractie beschouwt het initiatief als doordacht en passend binnen het natuur- en ruimtelijk beleid van de provincie en het Toekomstperspectief Kust en ziet graag dat de provincie alle medewerking verleent om dit initiatief te (doen) realiseren. Ze vraagt GS onder meer of zij het oordeel delen van gemeente Heemstede, dat ontwikkeling van het Manpadslaangebied essentieel is voor de natuur, de beleving van het landschap en de recreatie’ en dat derhalve ‘een actieve benadering dringend gewenst (is), aangezien juist deze gebieden het meest onder druk staan’?

De fractie vraagt of ook GS van mening is dat ontwikkeling van het Manpadslaangebied tot natuurgebied (met ruimte voor recreatie) past binnen het natuur- en ruimtelijk beleid van de provincie. Voorts vragen de statenleden of GS kunnen aangeven welke (financiële en andere) instrumenten de provincie ten dienste staan om het perspectief op realisering van het initiatief te faciliteren en te bespoedigen? GL is niet voor bebouwing in het gebied. Ze vraagt hoe GS staan tot het verzoek van gemeente Heemstede om het Manpadslaangebied toevoegen aan het NNN. “Neem dan mee, afgezien van bestaande (legale) bebouwing aan de rand, dat er geen beleidsruimte is voor verdere verstedelijking op deze locatie. De inzet van de provincie voor onderbrenging in het NNN moet een belangrijk signaal zijn en een concrete stimulans vormen voor de gemeente om tot een passend gebiedsontwikkelingsplan te komen”, aldus GL in haar vragen voor GS.

GS zal zich buigen over het formuleren van antwoorden.

Foto: gemeente Heemstede.