Rijnland investeert in ‘stikstof vrij’ baggeren

Regio – De Miljoenennota dit jaar staat in het teken van economisch herstel na de coronacrisis en het werken aan een duurzamer omgeving. Zo ook bij Rijnland. In 2020 gaat het hoogheemraadschap onverminderd door met investeren in een duurzamer Nederland, waarbij de lasten voor inwoners en bedrijven zo beperkt mogelijk blijven en de inzet gestimuleerd van innovatieve en creatieve oplossingen.

Hoogheemraad Marco Kastelein, portefeuillehouder van Financiën: “In 2020 bedraagt de exploitatiebegroting van Rijnland € 207 miljoen. Een fors bedrag dat we investeren in maatregelen tegen de effecten van klimaatverandering zoals een stijgende zeespiegel, dalende bodem, en extremere weersituaties. Om ons water veilig te houden, voldoende beschikbaar, en kwalitatief goed, werken we samen met wetenschappers, bedrijven, overheden én inwoners aan klimaatadaptatie.

Een voorbeeld van deze samenwerking is het woningbouwproject Valkenburg op het voormalige marinevliegveld in Katwijk, waar een klein dorp ontstaat met zo’n 5600 woningen. In  overleg met het Rijksvastgoedbedrijf (dat eigendom is van de grond), gemeente Katwijk en Dunea Duin & Water werken we aan oplossingen zoals het gesplitst afvoeren van afvalwaterstromen, hergebruik van drinkwater, warmtewinning uit water en de stedenbouwkundige inpassing van water in de wijk. Zo’n proces gaat met vallen en opstaan, maar het moet. Water raakt ons allemaal.”

Betaalbaar waterbeheer

Het kabinet onderstreept op Prinsjesdag dat de woningbouwopgave in Nederland groot is en dat investeringen in de bouw nodig blijven. Het hoogheemraadschap van Rijnland streeft ernaar bij bouwprojecten niet af te wachten tot er bijvoorbeeld wateroverlast is, maar werkt samen met gemeenten aan preventief watervriendelijke en klimaatbestendige keuzes.

Marco Kastelein: “De effecten van klimaatverandering gaan in Nederland voor 70% over water. Dat is voelbaar bij ruimtelijke ordening, bebouwing, bedrijfsvoering, en persoonlijke huishoudens. Met elkaar zullen we met nieuwe ogen naar onze omgeving moeten kijken, door een groen-blauwe bril, thuis maar ook buiten. Dat vraagt om een andere manier van samenwerken, veel investeren, met oog voor een gezond financieel beleid. Bij Rijnland hebben we daarom gekozen voor het maximeren van de lastendrukontwikkeling. Hiermee hopen we ons waterbeheer betaalbaar te houden voor toekomstige generaties.” De exploitatiekosten bij Rijnland bedragen in de periode 2020 – 2023 in totaal € 903 miljoen. De lastendrukontwikkeling is vastgelegd op maximaal 4,7% (2020), 4,7% (2021), 1,9% (2022) en 1,9% (2023).

Het Nieuwe Normaal

Voor het versterken van de dijken, de aanleg van gebieden waar water kan worden opgeslagen en bijvoorbeeld renovaties van rioolwaterzuiveringsinstallaties stimuleert Rijnland het gebruik van elektrisch materieel om stikstofvrij te kunnen werken. Zo heeft het hoogheemraadschap een nationale primeur met elektrisch baggeren in de Langeraarse Plassen, iets dat eerder alleen op kleine schaal werd gedaan.

Kastelein: “Dit is voor ons ‘het nieuwe normaal’. We blijven investeren in onze kerntaken: waterkeringen, gemalen, baggeren, waterkwaliteit en zuiveringen, en dit moet effectief en efficiënt gebeuren. Om deze doelen te halen, moeten we zaken anders aanpakken dan voorheen en ruimte bieden voor ondernemerschap en creativiteit. “

Meer informatie

Rijnlandse Programmabegroting 2020: https://www.rijnland.net/uw-loket/mjp-2020-2023-en-programmabegroting-2020.pdf/view

Foto: Rijnland.