Onderzoek onder inwoners NH: Meer investeren in milieu

Als Noord-Hollanders moeten kiezen tussen hoog- of laagbouw, investeren in een netwerk van wegen/fiets/OV of een digitaal netwerk, behoud van het landschap of ruimte voor het opwekken van duurzame energie, bouwen in de stad of juist in de buitengebieden en investeren in kansrijke of kansarme gebieden, dan geven zij geen eenduidig signaal af. De uitkomsten gaan richting 50/50 en zijn niet regioafhankelijk.

“Ik had niet verwacht dat de meningen zo sterk uiteenlopen”, aldus Gedeputeerde Joke Geldhof. “We zullen te maken krijgen met grote uitdagingen zoals verstedelijking, klimaatverandering en nieuwe vormen van mobiliteit. Dat vraagt een zorgvuldige afweging en samenhangende keuzes, die zullen doorwerken in onze directe leefomgeving.”

Op 9 oktober debatteren Provinciale Staten van Noord-Holland over de hoofdlijnen van de Omgevingsvisie NH2050. Ter voorbereiding hield de provincie een representatief onderzoek onder 1400 inwoners, verdeeld over negen regio’s. Gevraagd is om afwegingen te maken tussen verschillende keuzes voor de toekomst van Noord-Holland.

Resultaten onderzoek
Wanneer gevraagd wordt welk belang mensen hechten aan de verschillende uitdagingen die tussen nu en 2050 op de provincie afkomen, verkiest een ruime meerderheid (60 tot 76%) investeren in de kwaliteit van het grondwater, schone lucht, schoner openbaar vervoer en ‘geen hinder van Schiphol en andere industrie’ boven andere, economisch wellicht aantrekkelijkere, maar ook meer ‘vervuilende’ beleidsopties.
Duidelijk is ook dat Noord-Hollanders voor de toekomst van de provincie veel belang hechten aan het behoud van gemeenschappelijke voorzieningen zoals dorpswinkels, scholen, sportclubs en zorgvoorzieningen, en zaken als luchtkwaliteit, een groene leefomgeving en een gezonde voedselproductie.

Omgevingsvisie NH2050: Jouw Noord-Holland
Na de zomer van 2018 wordt in de Omgevingsvisie NH2050 vastgelegd hoe Noord-Holland om zal gaan met belangrijke uitdagingen als verstedelijking, klimaatverandering en nieuwe vormen van mobiliteit. Dit najaar bepalen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten de hoofdlijnen.
Onder de naam ‘Jouw Noord-Holland’ kan iedereen hierover meedenken en -praten. In twee kwantitatieve onderzoeken is een representatieve groep van zo’n 3.000 Noord-Hollanders bevraagd. In huiskamergesprekken in elke regio en op de evenementen Bevrijdingspop Haarlem en SAIL Den Helder gingen Gedeputeerden in gesprek met ongeveer 500 Noord-Hollanders. De Facebookpagina Jouw Noord-Holland heeft inmiddels 6.000 volgers en bereikte tot nu toe circa 650.000 unieke personen.