D66: “Inspraak is geen wassen neus”

Ik wil graag reageren op dhr. Van Westerloo die vorige week in De Heemsteder inspraak een ‘wassen neus’ noemde. Inspraak is het hele traject van meepraten en input leveren door inwoners. Inwoners hebben wel degelijk invloed op de besluitvorming: dat gebeurt via klankbordgroepen, informatieavonden of enquêtes of ze kunnen in een fractievergadering hun ideeën bespreken. Ze kunnen daarnaast inspreken tijdens een commissievergadering. Raadsleden bepalen door het stellen van vragen in hoeverre de inbreng van de inspreker past bij de meningen van de inwoners die al in het voorstel verwerkt zijn. Dat zijn geen nietszeggende vragen maar vragen die vaak gericht zijn op de legitimiteit: in hoeverre vertegenwoordigt deze inspreker de mening van meerdere inwoners?

Hoe nuttig en informatief de bijdragen van insprekers vaak ook zijn, het zou niet juist zijn om daar alleen op af te gaan bij het nemen van een besluit. Politici zijn gekozen om alle inwoners te vertegenwoordigen. Wij doen dat door de stukken en alle argumenten van zowel het college als van diverse belangengroepen nauwgezet te bestuderen en die in de fractie te bediscussiëren. We steken daar veel tijd in en kijken daarbij niet alleen naar het belang van de betrokken inwoners maar ook naar het algemeen belang van Heemstede. Juist in discussies met collega’s kom je tot weloverwogen beslissingen. Inspraak is meebepalend voor de inhoud van de voorstellen, maar het wikken en wegen en het besluiten gebeurt door gekozen volksvertegenwoordigers op basis van alle informatie die voorhanden is. Dat is een van de pijlers van onze democratie.

Het inspreken tijdens commissievergaderingen zou overigens wel interactiever kunnen zijn, meer ruimte kunnen bieden voor gesprekken. Het is goed als we in de raad uitwerken welke opties er zijn en de opmerking van burgemeester Heeremans lijkt daar een goede voorzet voor te zijn. Het zou mooi zijn als dat helpt bij het verkleinen van de kloof tussen politiek en burgers.
Yvette Schul, raadslid D66