Aanvragen subsidie NH voor verbetering water

Landbouwers en andere partijen, die maatregelen willen nemen om de waterkwaliteit of –kwantiteit in Noord-Holland te verbeteren kunnen daarvoor subsidie aanvragen. In eerste instantie is 14,5 miljoen euro beschikbaar voor bijvoorbeeld de aanleg van natuurvriendelijke oevers, natuurlijke waterzuivering, vismigratie, of het plaatsen c.q. verwijderen van stuwen.

Sinds 5 oktober 2016 kan via RVO.nl subsidie worden aangevraagd voor de regeling ‘niet productieve investeringen Water’. Omdat aanvragers technische problemen blijken te ondervinden bij het aanvragen van subsidie (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) is de indieningstermijn voor subsidieaanvragen verlengd tot en met 21 december 2016.

De maatregelen moeten bovenwettelijk zijn en bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast, watertekort of verzilting van grond- en oppervlaktewater of bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van het grond- of oppervlaktewater. Deze doelen zijn vastgelegd in de provinciale Watervisie 2021 en de waterbeheerplannen van de waterschappen. Daarnaast moet er een directe link zijn met landbouwactiviteiten.
De 14,5 miljoen euro is onderdeel van een totaalbedrag van 26,8 miljoen euro voor waterdoelen. De helft daarvan komt uit het Europese Fonds voor Plattelandsontwikkeling. De andere helft is afkomstig van de drie waterschappen die in Noord-Holland actief zijn: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap Rijnland en Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) is een Europees subsidieprogramma voor ontwikkelingen in het buitengebied met een focus op innovatie en duurzaamheid. Het bestaat uit verschillende deelregelingen. Per provincie wordt, mede op basis van landelijke kaders, bepaald waar de subsidie het best aan besteed kan worden en op welke manier. Met de openstelling van de regeling ‘niet-productieve investeringen Water’ is, door provincie en waterschappen, een belangrijke stap gezet in de realisatie van beleidsdoelen op het gebied van water en de besteding van de betreffende Europese gelden (‘POP3’).